Klauzula Informacyjna Administratorem danych osobowych jest Consteel Apartments Sławomir Jędrzejewski sp.k. z siedzibą w Warszawie (02-677), ul. Cybernetyki 4A lok U2, NIP: 5213895 928, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000839565 (dalej: „Administrator”). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można skontaktować się Administratorem pod adresem e-mail: biuroapartments@consteel.eu
 1. Dane osobowe przetwarzane są w następujący sposób:
  CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA OKRES PRZECHOWYWANIA
  zawarcie i wykonanie umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych, dostawy, sprzedaży lub innej, niezbędnej do realizacji Inwestycji niezbędność przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) W zakresie danych niezbędnych do realizacji umowy – przez okres trwania umowy, a w zakresie danych służących realizacji uprawnień z gwarancji i rękojmi za wykonane prace/towary przez okres gwarancji i rękojmi, a w zakresie danych niezbędnych do obrony lub zabezpieczenia pozostałych roszczeń – przez okres przedawnienia roszczeń.
  prowadzenie rachunkowości Administratora niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i 
  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z dokumentacją księgową i rachunkową
  prowadzenie ocen i klasyfikacji podwykonawców/kontrahentów oraz jakości ich prac oraz analiz statystycznych niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO), do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub do czasu realizacji tego interesu, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia wykonania umowy z danym kontrahentem
  organizacja pracy, obieg dokumentów, prowadzenie ewidencji korespondencji oraz rejestru umów niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO), do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub do czasu realizacji tego interesu, jednak nie dłużej, niż 5 lat od wykonania umowy z danym kontrahentem
  przekazania danych kontrahenta oraz jego pracowników Podwykonawcom niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niezbędność ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO), do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu lub do czasu realizacji tego interesu.
  prowadzenie działań marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) do czasu wycofania zgody w formie takiej, w jakiej została ona udzielona (art. 7 ust. 3 RODO)
 2. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy. Podanie danych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przez przepisy z zakresu zamówień publicznych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy, przedawnienia roszczeń lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. Dostęp do danych osobowych będą mieć:
przy czym ww. podmioty mogą działać w krajach, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych, jaki istnieje w Pana/Pani kraju zamieszkania, lecz Administrator podejmie wszelkie konieczne działania, aby zapewnić, że zostanie zachowany poziom ochrony zgodnie z obowiązującym prawem i standardami ochrony danych osobowych.Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ